ให้นักเรียนกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ตัวอย่าง (3456122347897)